White Channel

อดทนและยำเกรง

186. แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบ(*1*) ในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้า(*2*) และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้น(*3*) (แก่อัลลอฮ์) ซึ่งการก่อความเดือดร้อนอันมากมาย(*4*) และหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้ว แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ยว

(1) คือทดสอบการศรัทธาว่ามีความจริงใจแค่ไหนเพราะถ้ามีความศรัทธาด้วยความจริงใจแล้ว แน่นอนย่อมมีความอดทน แม้ว่าจะตกอยู่ในภาวะคัดขันอย่างไรก็ตาม และก็การทดสอบอันเป็นเครื่องวัดที่สำคัญนั้นก็คือ ในทรัพย์สมบัติ และในเรือนร่างของพวกเขา กล่าวคือให้สูญเสียซึ่งทรัพย์สมบัติและให้เจ็บป่วยหรือได้รับบาดแผลในร่างกาย ดังที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาในสงครามอุฮุด
(2) หมายถึงพวกยิว และคริสต์
(3) คือพวกมุชริก มักกะฮ์
(4) เช่นการกล่าวหาพระนางอาอิชะฮ์ในทางชู้สาว และการวางแผนฆ่าท่านนะบี และร่วมกับชาวมุชริกมักกะฮ์ที่จะกำจัดท่านนะบีและผู้ศรัทธาให้หมดสิ้นไป เป็นต้น

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ