skip to Main Content

SOCIAL : กอท.ประกาศผลิตภัณฑ์ ซาฟารี ขนมหวานรสช็อกโกแลต ตราโรร่า ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท.
.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ซาฟารี ขนมหวานรสช็อกโกแลต ตราโรร่า ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท. อาศัยความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์ ซาฟารี ขนมหวานรสช็อกโกแลต ตราโรร่า ของ บริษัท เอเชียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำกัด ที่ปรากฏรูปสุกรบนฉลากบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตามสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน์ ว่าได้รับการรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นั้น
.
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีการขอรับรองฮาลาลแต่อย่างใด จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์ ซาฟารี ขนมหวานรสช็อกโกแลต ตราโรร่า ที่ปรากฏรูปสุกรบนฉลากบรรจุภัณฑ์ทีมีสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรอง ฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลและไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
.
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

SOCIAL : กอท.ประกาศผลิตภัณฑ์ ซาฟารี ขนมหวานรสช็อกโกแลต ตราโรร่า ไม่ได้รับการรับรองฮาลาลจาก สกอท.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ