skip to Main Content

SOCIAL : คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่พบปะผู้นำศานา ผู้นำท้องถิ่น รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ร่วมแก้ไขปัญหา จชต.

.

วันที่ 11 กันยายน 2563  ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะเดินทางเข้าพบปะ นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

.

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ลงพื้นที่มาครั้งนี้ตั้งใจอย่างมากที่จะพบปะกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ที่ประชาชน และผู้นำศาสนาในพื้นที่ให้การเคารพ  อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทราบปัญหาของคนในพื้นที่อย่างดีที่สุด โดยท่านได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  ทั้งเรื่องการศึกษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 รวมทั้งการสร้างความเข้าใจทั้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ถือเป็นเรื่องที่คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องการทราบถึงปัญหาทุกข์สุขของประชาชน เพื่อจะได้ประมวลปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาทางออก อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

.

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยัง ศูนย์ฝึกกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยนายนิอับดุลเลาะ ตูวี เลขาสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดยะลา ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงมารับฟังปัญหาในพื้นที่ครั้งนี้ว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่มาร่วมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะที่ได้เปิดโอกาส ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นำท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ได้นำเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

SOCIAL : คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่พบปะผู้นำศานา ผู้นำท้องถิ่น รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ร่วมแก้ไขปัญหา จชต.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ