White Channel

Social : นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนเราะมะฎอน ปี ฮ.ศ. 1445 ชื่นชมชาวมุสลิมทุกคน ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติได้อย่างเข้มแข็ง เปี่ยมไปด้วยศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

.

นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดเดือนเราะมะฎอน ปี ฮ.ศ. 1445 ชื่นชมชาวมุสลิมทุกคน ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติได้อย่างเข้มแข็ง เปี่ยมไปด้วยศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า อวยพรให้ชาวมุสลิมประสบความสุขสวัสดี เจริญรุ่งเรือง

.

21 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดเดือนเราะมะฎอน ปี ฮ.ศ. 1445 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ผู้แทนเอกอัครราชทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และตัวแทนมุสลิมเข้าร่วมงานด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

.

เมื่อนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึง นายชาติชาย บัลบาห์ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงละศีลอด เดือนเราะมะฎอน ประจำปีฮิจเราะฮฺศักราช 1445 ซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในวันนี้ การถือศีลอด เดือนเราะมะฎอนเป็นการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามที่มีความสำคัญต่อชาวมุสลิมทั่วโลกและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงหัวใจที่ใกล้ชิดกับองค์พระอัลลอฮฺ อีกทั้ง วาระแห่งเดือนเราะมะฎอนเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ระลึกถึงพระคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์ประทานให้ เพื่อยึดเป็นหลักในการดำรงชีวิต ชำระขัดเกลาร่างกายและจิตใจ ยึดมั่นในการทำความดี การให้อภัยซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อันนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี ความสงบสุข และสังคมแห่งสันติภาพ

.

นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามรัฐบาลขอชื่นชมชาวมุสลิมทุกคนที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติได้อย่างเข้มแข็งและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ในโอกาสอันเป็นมงคลเดือนเราะมะฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ขออานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพรอันประเสริฐให้แก่ชาวมุสลิมทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดี มีความเจริญรุ่งเรือง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ จากนั้น นายกรัฐมนตรีมอบกระเช้าผลไม้อบแห้ง (สำหรับเดือนเราะมะฎอน) เป็นของที่ระลึกแก่จุฬาราชมนตรี และร่วมรับประทานอาหาร

.

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ