skip to Main Content

SOCIAL : ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ อดีตประธานภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ กำชับ ศอ.บต.ต้องเอาจริง จัดการศึกษาเพื่อให้เด็กจบมาได้มีงานทำใน “เมืองต้นแบบที่ 4”
.
นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ อดีตประธานภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิด “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ว่า เท่าที่ได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ 4 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มามากกว่า 1 ปี

ในส่วนที่ตนสนใจ และเป็นห่วงคือ เรื่องที่เมืองต้นแบบแห่งนี้จะสามารถจ้างงานคนในพื้นที่ จ.สงขลา และใกล้เคียงถึง 100,000 คน ซึ่งหากเป็นข้อเท็จจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะในพื้นที่ของ 4 อำเภอของ จ.สงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษามาก่อนแล้ว และยังตกงาน กับนักศึกษาที่จบใหม่ในแต่ละปี และประสบปัญหาของการไม่มีงานทำ ถ้าเมืองต้นแบบเกิดขึ้นได้จริงจะช่วยเรื่องของคนมีงานทำได้เป็นอย่างดี

ทราบว่าโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4-6 ปี จึงจะสำเร็จ และทราบว่า ศอ.บต. และเอกชนผู้ลงทุนได้มีการหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อวางแผนการผลิตนักศึกษาให้ตรงกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมในพื้นที่ต้องการ ซึ่งตนเองเป็นห่วงในประเด็นนี้ เพราะกลัวว่าสถานศึกษาจะไม่สามารถทำให้เยาวชนในพื้นที่เชื่อมั่น เพราะเยาวชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติของการเรียนเพื่อทำงานที่สบาย มากกว่าการเรียนจนมาทางวิชาชีพ และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่องนี้ ศอ.บต. และสถานศึกษาต้องเอาจริง และต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาว่า เรียนจบแล้วต้องมีงานทำ และความเชื่อมั่นของสถานศึกษา และน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองจะเกิดขึ้นได้ ก็คือต้องทราบความเคลื่อนไหวของเมืองต้นแบบที่ 4 อย่างต่อเนื่องด้วย

.

 

SOCIAL : ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ อดีตประธานภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ กำชับ ศอ.บต.ต้องเอาจริง จัดการศึกษาเพื่อให้เด็กจบมาได้มีงานทำใน “เมืองต้นแบบที่ 4”

Back To Top
×Close search
Search