skip to Main Content
SOCIAL : ปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
.
หลังการจัดตั้งวางตัวผู้ว่าราชการจังหวัดทดแทนคนเกษียณอายุราชการและย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนในหลายจังหวัดแล้ว
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 25 ราย ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ดังนี้
.
1.นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
2.นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
3.ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
4.นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
5.นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
6.นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
7.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
8.นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
9.นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
10.นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
11.นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
12.นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
13.นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
14.นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
15.นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
16.นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
17.นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
18.นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
19.นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
20.นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21.นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
22.นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
23.นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
24.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
25.นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
คิวต่อไปเป็นการรับสมัครข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้ารับการคัดเลือกเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดในตำแหน่งที่ว่าง 48 อัตรา.
.

SOCIAL : ปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ