skip to Main Content

SOCIAL : ผู้ว่าฯอยุธยา ต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัด ภาคใต้ ร่วมกิจกรรม ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

.

วันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ที่มาเป็นประธาน เปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 โดยมีเยาวชน 320 คน มาร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยเยาวชนทั้งหมดจะไปอยู่กับครอบครัวชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 6 อำเภอ ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา , อ.บางปะอิน , อ.ลาดบัวหลวง , อ.วังน้อย , อ.บางบาล และ อ.เสนา เพื่อเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ละอำเภอ พร้อมลงพื้นที่ทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจของชาติไทยในอดีต ตามเส้นทางต่าง ๆ อาทิ วัดนักบุญยอแซฟ เจดีย์ศรีสุริโยทัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา และเยี่ยมชมกุโบร์ท่านเจ้าพระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมัด) โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมครอบครัวอุปถัมถ์ มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

.

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 37 ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนและครูพี่เลี้ยงจากดินแดนภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทั้งชาวพุทธและมุสลิม มีแหล่งเรียนรู้และมีบุคลากรที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนที่ต้องการแลกเปลี่ยนรู้มาเข้าข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม และมุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาสังคมจนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

.

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 37 กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้การอยุ่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยมุสลิม ในพระนครศรีอยุธยา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างสังคมท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ดังนั้น เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมและร่วมกันสานสัมพันธ์ความสามัคคีส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต

SOCIAL : ผู้ว่าฯอยุธยา ต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัด ภาคใต้ ร่วมกิจกรรม ศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ