skip to Main Content
SOCIAL : พบอีกเนื้อวัวปลอมมี DNA หมู กรมปศุสัตว์ส่งชุดพญาไทขยายผลต่อเนื่อง
.
ตามที่นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดี กรม ปศุสัตว์ สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกอง บังคับการ ปราบปราม การ กระ ทำ ความผิด เกี่ยวกับ การ คุ้มครอง ผู้บริโภค(ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.1 บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบบ้านต้องสงสัย เกี่ยวกับ การลักลอบ นำเนื้อ สุกร มา ดัดแปลง ใส่ สี ให้ ดูเหมือน เนื้อ โค เพื่อ จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งขายซากโคในรูปแบบออนไลน์ ส่งขายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีความผิดตามมาตรา 38 จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับรองให้จำหน่าย โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัตติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดซากโคกว่า 300 กิโลกรัม และได้นำตัวอย่างเนื้อโคส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหา DNA สุกร และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นอันตราย
.
จากนั้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ห้องปฏิบัติการรายงานผลซากโคที่อายัดไว้ ตรวจพบเชื้อ จุลินทรีย์ ก่อโรคที่เป็นอันตราย จำนวน 3 ตัวอย่าง และตรวจพบ DNA สุกร จำนวน 4 ตัวอย่าง และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท นำโดยนายจิรภัทร อินทร์สุข หัวหน้าชุดฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต7 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกอง บังคับการ ปราบปราม การ กระ ทำ ความผิด เกี่ยวกับ การ คุ้มครอง ผู้บริโภค(ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.1 บก.ปคบ.) นำโดย พ.ต.ท.เกียรติชัย แสงศิลา สว.กก.1 บก.ปคบ. ร.ต.อ.ศิษฏพงศ์ สิริวัฒน์ รอง สว.ฯ ร.ต.ท.บุญช่วย ทรายคำ รอง สว.ฯ ได้เข้าถอนอายัดซากโคชุดดังกล่าว เพื่อนำไปทำลายตาม พรบ.โรคระบาด สัตว์ พ.ศ. 2558 ที่ด่านกักกัน สัตว์ นครปฐม ในส่วนของเนื้อโคที่ตรวจพบเป็น DNA ของสุกร มอบให้ เจ้าหน้าที่ ตำรวจกอง บังคับการ ปราบปราม การ กระ ทำ ความผิด เกี่ยวกับ การ คุ้มครอง ผู้บริโภค ดำเนินดคีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
.
ขณะเข้าตรวจสอบบ้านหลัง ดังกล่าว ได้พบรถบรรทุกเนื้อโค เตรียมส่งจำหน่ายที่ตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณกว่า 100 กิโลกรัม เนื้อโคทั้งหมดที่เตรียมไปจำหน่ายนั้น ไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่มีเอกสารรับรองให้จำหน่าย พนักงาน เจ้า หน้าที่ จึงได้ทำการอายัดเนื้อโคต้องสงสัย ไว้ และเก็บ ตัวอย่างจำนวน 2 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมปศุ สัตว์ เพื่อตรวจหา DNA ของสุกร และเชื้อจุลินทรีย์ ก่อ โรค ที่เป็นอันตราย หากพบว่าตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ ก่อ โรค ที่เป็นอันตราย และพบ DNA สุกร พนักงาน เจ้า หน้าที่ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และนำเนื้อโคดังกล่าวไปทำลายตามระเบียบ ทางราชการ ต่อไป
.
กรมปศุสัตว์

SOCIAL : พบอีกเนื้อวัวปลอมมี DNA หมู กรมปศุสัตว์ส่งชุดพญาไทขยายผลต่อเนื่อง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ