skip to Main Content
SOCIAL : รวมพลัง5ศาสนา “เดินด้วยกันนําพาสันติ” 4 พันกิโลเมตร
.
5 ศาสนารวมพลังธรรมยาตราแห่งสันติภาพ จากด่านชายแดนแม่สอด จ.ตาก สิ้นสุดด่านชายแดนจ.มุกดาหาร เริ่ม 13 ต.ค.นี้ กับอีกหนึ่งเส้นทางสุดชายแดนใต้เดินสู่ทิศเหนือของประเทศ รวมประมาณ 4 พันกว่ากิโลเมตร
.
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 63 ที่วัดแดงประชาราษฎร์ คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก แถลงข่าวการจัดกิจกรรม“เดินด้วยกัน นําพาสันติ” 5 ศาสนา โดยพระสุธรรม ฐิตธมฺมโน ประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก กล่าวว่า คณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพเพื่อสันติสุขของแผ่นดิน สร้างพลังความร่วมมือกันระหว่าง 5 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และซิกข์ จัดโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ สืบสาน ปณิธานของท่านพุทธทาสภิกขุ มุ่งให้ศาสนิกยึดหลักคำสอนของศาสนา ให้ร่วมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือกันระหว่างศาสนา และเจริญจิตใจให้ออกจากวัตถุนิยม นำไปสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติสุขให้ทุกคนบนแผ่นดินไทย
.
พระสุธรรม กล่าวอีกว่า ได้วางแผนการเดินจากสุดทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกสุดของประเทศไทย เริ่มต้นในวันที่ 13 ต.ค. 63 เวลา 7.00 น. จากด่านชายแดนอ.แม่สอด จ.ตาก ไปสิ้นสุดด่านชายแดนจ.มุกดาหาร ถึงประมาณวันที่ 1 พ.ย. 63 ต่อจากนั้น ประมาณวันที่ 10 พ.ย. 63 จะเริ่มเดินจากสุดชายแดนใต้ไปยังจุดหมายทิศเหนือสุดแดนประเทศ เริ่มต้นที่ด่านชายแดนอ.เบตง จ.ยะลา ไปสิ้นสุดที่ด่านชายแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงประมาณ วันที่ 10 ม.ค. 64 รวมระยะทางทั้ง 2 เส้นทางประมาณ 4,000 กว่ากิโลเมตร
.
โดยตลอดเส้นทางจะมีการเสวนาธรรมและเยี่ยมเยียนศาสนิกชน จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนมาร่วมเดินเพื่อสันติภาพในเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อกัน
.
นายอิบบราฮิม หวันแหละ ผู้แทนศาสนาอิสลาม กล่าวว่า วันนี้คนไทยต้องเริ่มต้นสู่การใช้ชีวิตในสังคมยุคนิวนอร์มอล โครงการนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นส่งเสริมสันติสุขในประเทศ และเกิดสันติภาพ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคำสอน ทำความดีตามแนวทางศาสนาของตนที่นับถือ มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือมิตรภาพความดีงาม เพื่อให้อยู่ร่วมกัน ด้วยความปรองดอง และความสามัคคี

SOCIAL : รวมพลัง5ศาสนา “เดินด้วยกันนําพาสันติ” 4 พันกิโลเมตร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ