skip to Main Content

SOCIAL : ไทยส่งออกฮาลาลอันดับ 10 ของโลก สศอ.เร่งพัฒนา SME ดันส่งออก

.

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (ปี 2562-2570) ตั้งเป้าหมายให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียน และเป็น 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก ซึ่งปี 2563 กระทรวงมีงบประมาณขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทั้งสิ้นกว่า 1,000 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก (Local Economy)

.

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่าในส่วนการดำเนินงานด้านอาหาร ปัจจุบัน สศอ.ร่วมกับสถาบันอาหาร อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของธุรกิจอาหารฮาลาล โดยอาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เป้าหมายตามการแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 ปี (ปี 2562-2570)

.

ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาล ลำดับที่ 10 ของโลก โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าฮาลาลโดยธรรมชาติ 80% เช่น ข้าวน้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง ผักผลไม้ ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าฮาลาลที่ต้องผ่านการรับรองฮาลาล โดยเฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารพร้อมรับประทาน ตลาดหลักในการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยได้แก่ อาเซียน ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้

.

สำหรับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารฮาลาลที่สำคัญของไทย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขณะที่ธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) เริ่มขยายตลาดแต่ยังไม่เข้มแข็งมากนัก ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ สศอ. เร่งผลักดันอยู่

.

อย่างไรก็ตาม สศอ. จึงกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพสินค้าฮาลาล รวมถึงปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ชัดเจน เพื่อให้สินค้าฮาลาลไทยเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

SOCIAL : ไทยส่งออกฮาลาลอันดับ 10 ของโลก สศอ.เร่งพัฒนา SME ดันส่งออก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ