skip to Main Content

SOCIAL : 2 นักวิชาการอิสลาม ได้รับเกียรติ อบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อความเข้าใจ เข้าถึง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

.

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อาจารย์ มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา และ อาจารย์ อับดุลฮามิด ดาราฉาย ได้รับเกียรติจากกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เชิญเป็นวิทยากรฝึกภาคบูรณาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ‘นสต.’ หัวข้อ ‘ศาสนิกสัมพันธ์ ” มีรูปแบบการเรียนรู้ 3 วัน ๆ ละ 1 ศาสนา พุทธ อิสลาม และคริสต์ มี นสต.เข้าร่วมทั้งสิ้น 360 คน

 

ทั้งนี้ นสต.ให้ความสนใจ ตระหนักรู้ในแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม มีการ ถาม-ตอบในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจ เข้าถึง และนำสู่การพัฒนาต่อไป

.

ขอบคุณ

Risalah Ummah

#faoziyaena

#ขุนคมคำ

 

 

SOCIAL : 2 นักวิชาการอิสลาม ได้รับเกียรติ อบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อความเข้าใจ เข้าถึง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ