skip to Main Content
มีคนบางกลุ่มอ้างว่าเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่ฮาลาลเพราะไม่มีฮุก่มห้ามจากท่านนบีชัดเจนใช่หรือไม่

มีคนบางกลุ่มอ้างว่าเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่ฮาลาลเพราะไม่มีฮุก่มห้ามจากท่านนบีชัดเจนใช่หรือไม่

Back To Top
×Close search
Search