skip to Main Content

SOUTH : ด่วน..!!! ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา พบโรคลัมปี สกินระบาดในวัวพื้นที่ .ท่าสาป ล่าสุดเร่งออกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมแล้ว

.

13 มิ..64 นายวิชัย อาแวบือซา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ หลังจากมีการพบโรคดังกล่าวแล้วขณะนี้ในท้องที่ บ้านท่าสาป หมู่ที่1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียงหรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด

.

ทั้งนี้ ใจความสำคัญในประกาศดังกล่าวระบุว่า พื้นที่ที่ต้องควบคุมประกอบด้วย บ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาปอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาไปทางทิศเหนือ จด บ้านลิมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปทางทิศใต้ จด บ้านปายอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปทางทิศตะวันตก จด บ้านกำปั่น หมู่ที่6 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และไปทางทิศตะวันออก จด เทศบาลนครยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคสัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ

.

สาระข้อที่ 2 คือห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดโค กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่ เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ..2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ..2564 ถึงวันที่10 กรกฎาคม ..2564

.

#ข่าวสวทยะลา

#เพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์

SOUTH : ด่วน..!!! ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา พบโรคลัมปี สกินระบาด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ