skip to Main Content

SOUTH : ม.อ.ปัตตานี  เปิดบ้านรอยต่อ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการ

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ” ย่านเมืองเก่าปัตตานี  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะ”สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ”  เนื่องในวันสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์”  คุณศรีวิไล ปริชญากร และครอบครัว เป็นประธานเปิดบ้าน “เลขที่ 5 กือดาจีนอ”  ทั้งนี้นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ”สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ”

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์ ในปีนี้วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมวันสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย การเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” บ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ” และการเปิดนิทรรศการศิลปะ “สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ” โดยสถานที่ดังกล่าวจะเป็นศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา เพื่อขยายฐานการบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิสร้างสรรค์จังหวัดปัตตานี

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ”สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ”  กล่าวเพิ่มเติมว่า บ้านทั้งสองหลังเป็นอาคารที่อยู่ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าปัตตานี  นับเป็นโอกาสดีที่ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนของชุมชนอาเนาะซูงา และชุมชนอาเนาะรู ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมให้จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็น 1 ใน 15 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ประจำปี 2563  ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ก้าวสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งในด้านธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  และนับเป็นโอกาสดีของชุมชนในตำบลอาเนาะรู ที่มีพื้นที่กลางให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งกลุ่มนักสร้างสรรค์ ภาครัฐและเอกชน ร่วมทำหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยช่วยเสริมศักยภาพให้กับจังหวัดปัตตานี  อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเข้มแข็ง

“การนำเรื่องราวของสองชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะ “สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ” ที่จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 22 ธันวาคม 2563  คือจุดเชื่อมโยงวิถีชีวิต และจุดเด่นของชุมชนอาเนาะซูงา และชุมชนอาเนาะรู ที่นำเสนอในมิติทัศนศิลป์”  นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์  กล่าวเพิ่มเติม

 

SOUTH : ม.อ.ปัตตานี  เปิดบ้านรอยต่อ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ