skip to Main Content

SOUTH : ศอ.บต. ชงแผนพัฒนา จชต. เข้า กพต. เน้นช่วยเหลือคนว่างงงานจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมแจงผลความสำเร็จเมืองต้นแบบจะนะ

.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมรามาการเด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการปรับเมืองจะนะ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รายงานความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบจะนะ ตามมติคณะรัฐมนตรี และอื่น ๆ

.

พร้อมกันนี้ ในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบฯ โดยเฉพาะ จ.ปัตตานี เป็นกรณีเร่งด่วน และจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเล พร้อมพิจารณาแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานในพื้นที่ จชต. ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

.

จากรายงานความคืบหน้าการประชุมวันนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาแล้ว เพื่อขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ได้ส่งรายงานการประชุมไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการต่อไป โดยมีขั้นตอนดำเนินการ 8 ขั้นตอน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

.

สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาว่างงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด ได้แจกจ่ายถุงยังชีพและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า อาทิ การเดินทางข้ามแดนของผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และคุณแม่ที่คลอดลูกในช่วงปิดการข้ามแดน รวมทั้งนำทรัพย์สินบางส่วน อาทิ รถยนต์ของประชาชนกลับไทย และมีการส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพในโครงการต่าง ๆ ของ ศอ.บต. ร่วมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่ จชต. กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ต่อการพัฒนาชีวิตแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างยั่งยืน

 

SOUTH : ศอ.บต. ชงแผนพัฒนา จชต. เข้า กพต. เน้นช่วยเหลือคนว่างงงานจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมแจงผลความสำเร็จเมืองต้นแบบจะนะ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ