skip to Main Content

SOUTH : ศอ.บต. ผลักดันเลี้ยงปูทะเล มุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ ตั้งเป้าพื้นที่ยะหริ่งเป็นเมืองปูในอนาคต
.
เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากลุ่มเลี้ยงปูดำทะเล ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอำเภอยะหริ่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี ประมงอำเภอ เกษตรอำเภอ และสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปูดำบางปูสุหร่า ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มฯ ทั้งด้านการส่งเสริมเลี้ยงปู การขยายผล การตลาด และการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเล เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เป็นอีกหนึ่งอาชีพของประชาชนชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากอาชีพประมง หวังให้มีรายได้หลายช่องทางโดยนำร่องและเพาะเลี้ยงปูทะเลจำหน่าย
.
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เปิดเผยว่า บ้านโตะโสม ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง โดยรอบจะเป็นนากุ้งร้างเดิม ปัจจุบันเป็นพื้นที่ส่งเสริมเลี้ยงปูดำทะเล ซึ่ง ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมขับเคลื่อน โดย ศอ.บต.เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนมีนากุ้งร้างกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะเขตพื้นที่ยะหริ่ง จึงได้ประสานทุกหน่วยงานและมีความเห็นตรงกันคือการส่งเสริมเลี้ยงปูทะเล ซึ่งการเพาะเลี้ยงปูทะเลมีระยะเวลาสั้นสามารถใช้งานหลายห่วงโซ่สร้างรายได้ รวมถึงการตลาดมีทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และต่างประเทศ สามารถรองรับได้เพียงพอ อีกทั้งสามารถแปรรูปได้ โดยศูนย์กลางหลักคืออำเภอยะหริ่งซึ่งมีความตั้งใจจะให้เป็นเมืองปูของประเทศไทย ด้วยการบูรณาการกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยเกษตร อำเภอยะหริ่ง กระทรวงเกษตรนำร่องในพื้นที่ยะหริ่ง 6 ชุมชน 4 ตำบล และพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ตำบลบางนา ตำบลท่ากำชำ และอำเภอหนองจิก ในส่วนของจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา ร่วมถึงอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ความรู้การบริหารจัดการเพื่อนำร่องสร้างอาชีพสร้างรายได้
.
ด้าน นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง กล่าวว่า ทาง ศอ.บต.ได้สนับสนุนกลุ่มฯเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่นากุ้งร้างเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างมากเป็นการนำร่องหลายพื้นที่และได้รับผลสำเร็จและจะมีการขยายผลไปยังกลุ่มอื่นฯ ที่มีความสนใจเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่เมืองปู เพราะปูดำเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ของโควิด-19 เพื่อรายได้สร้างอาชีพให้ประชาชน ซึ่งพื้นที่ยะหริ่งมีธรรมชาติเป็นป่าชายเลนที่มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงปูทะเลเป็นอย่างดี
.
ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังอุปสรรคต่างๆ ของกลุ่มเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ที่ได้ริเริ่มเลี้ยงปูในพื้นที่บ่อนากุ้งร้างเดิม ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่ค่อยให้คำแนะนำเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงปูทะเล ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มฯ เพื่อร่วมสร้างแหล่งอาหารและเป็นอาชีพที่มั่งคงในอนาคต

SOUTH : ศอ.บต. ผลักดันเลี้ยงปูทะเล มุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ