White Channel

SOUTH : สำนักงานชลประทานที่ 17 เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


.
5 ตุลาคม 2566 นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ภายใต้ 12 มาตรการ 6 แนวทางปฏิบัติ รับมือฤดูฝนของกรมชลประทาน และมาตรการเพิ่มเติมของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
.
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชไปแล้ว 15 แห่ง พื้นที่ 2,431 ไร่ ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน 131 แห่ง เตรียมแผนติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 15 แห่ง 84 หน่วย กำหนดแผนที่เฝ้าระวัง/วางแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
.
สำหรับช่องทางติดต่อรับแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัย ติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่ 17 โทร.073-542316 ต่อ 104
.
ที่มา: สวท.นราธิวาส

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ