skip to Main Content

SOUTH : อบต.ควนสตอ จ.สตูล ตระหนักถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ โฟกัสปัญหาในครอบครัวและมรดก จัดอบรมกฎหมาย เบื้องต้นให้แก่ประชาชน ประจำปี 2563

.

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โดยงานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ประจำปี 2563 โดยมีนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายดาเระ นาปาเลน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอิบรอเหม อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นางสาวธิดา ตันเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในตำบลควนสตอ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวังตาหงา (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สำหรับการอบรมเปิดประเด็นด้วยการบรรยายกฎหมายอิสลาม ตาม พ.ร.บ.การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 ในหัวข้อความสำคัญมัสยิดกับประชาชน (สัปบุรุษ) โดยอาจารย์อับดุลเลาะห์ ปังแลมาปุเลา ต่อด้วยเรื่องการจ่ายซะกาต (การบริจาคทาน) และระบบซะกาต กับประชาชน โดยอาจารย์ดลอาหลิม หลงหัน หลังจากนั้นเข้าสู่ประเด็นสำคัญเรื่องปัญหาในครอบครัวและมรดก เรื่องการสมรส (การนิกะห์) / การหย่าร้าง / การเกิด / การตาย และการแบ่งมรดก ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 โดยอาจารย์ยำอาด ลิงาลาห์ โดยเมื่อมีการบรรยายจบในแต่ละหัวข้อ ก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สอบถามถึงประเด็นปัญหาที่สงสัยและวิทยากรได้มีการตอบข้อสงสัยในทุกประเด็นปัญหาทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เป็นที่พอใจและแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน

นายดาเระ นาปาเลน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คนอิสลามมิกชนต้องถือปฏิบัติอยู่นั้น จึงได้เกิดแนวคิดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายอิสลามในประเด็นครอบครัวและมรดก และให้คำปรึกษาปัญหาเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านกฎหมาย สร้างการรับรู้ เพิ่มความเข้าใจในด้านกฎหมายต่างๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ด้านนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาในครอบครัว โดยสาเหตุหลักที่สำคัญประการหนึ่งของครอบครัวก็คือการบริหารจัดการมรดกและทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักศาสนบัญญัติ การอบรมเผยแพร่หลักกฎหมายอิสลามฯ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้นำฝ่ายต่างๆ ในชุมชน จะได้นำความรู้ไปขยายเผยแพร่ต่อไป ซึ่งการที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และขอให้ดำเนินการต่อไป

 

SOUTH : อบต.ควนสตอ จ.สตูล ตระหนักถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ 

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ