skip to Main Content

SOUTH : อาดิลัน ร่วมกอจ.ยะลา เปิดโครงการห้องน้ำมัสยิดสะอาด มี 135 มัสยิดร่วม

.

24 พ.ค. 64 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับกลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม (PHOS) และศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS) ได้ดำเนิน “โครงการห้องน้ำมัสยิดสะอาด” ภายใต้การนำเสนอและคิดริเริ่มโครงการของนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดยะลา ที่ต้องการส่งเสริมให้ห้องน้ำมัสยิดมีความสะอาดและมีสุขภาวะที่ดีต่อสังคมมุสลิม

.

“โครงการห้องน้ำมัสยิดสะอาด” ได้เปิดรับสมัครมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 135 มัสยิด ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งโครงการฯ จะมอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการฯ และจะมีคณะทำงานติดตามการดำเนินงานของมัสยิดในการทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้คะแนนประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อคัดเลือกมัสยิดที่ได้คะแนนสูงสุดและรับรางวัลเป็นเงินบำรุงมัสยิด

.

โครงการห้องน้ำมัสยิดสะอาด จะเริ่มต้นภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งหลังจากเริ่มโครงการแล้ว คณะทำงานจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องน้ำมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการ และประเมินตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6 ครั้ง โดยคณะทำงานจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อคัดเลือกมัสยิดที่มีการบริหารจัดการที่ดีในการดูแลห้องน้ำมัสยิดให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสร้างสุขภาวะที่ดีของพี่น้องประชาชนในการใช้ห้องน้ำมัสยิด และตระหนักการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

.

โครงการนี้เป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของห้องน้ำและมัสยิด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามว่า “ความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธา” บันทึกโดยมุสลิม ( ฮะดีษศอเฮี๊ยะ )

.

 

 

SOUTH : อาดิลัน ร่วมกอจ.ยะลา เปิดโครงการห้องน้ำมัสยิดสะอาด มี 135 มัสยิดร่วม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ