White Channel

การกำหนดของอัลลอฮฺ

22. ไม่มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา แท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ (*1*)

(1) สิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้เช่น เคราะห์กรรมต่าง ๆ เป็นต้นว่าความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว การสูญเสียพืชผล การเจ็บไข้ได้ป่วย ความยากจน และการสูญเสียลูกหลานญาติพี่น้อง ทั้งหมดนี้ได้ถูกบันทึกไว้ใน อัลลูห อัลมะฮฟูซแล้ว พร้อมด้วยจำนวน ขนาดวิธีการณ์ วันเวลาและสถานที่ของมัน ทั้งนี้ก่อนที่พระองค์จะทรงให้เกิดขึ้น

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ