White Channel

เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ

21. มนุษย์เอ๋ย! จงเคารพอิบาดะฮฺ(*1*) พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าที่ทรงบังเกิดพวกเจ้า และบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเจ้าเถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะทรงยำเกรง

(1) การให้เอกภาพแเด่อัลลอฮฺด้วยความนอบน้อมถ่อมตน และจงรักภักดีต่อประองค์

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ