skip to Main Content
ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก
1 ตุลาคม 2019

ผู้ที่อัลลอฮฺทรงรัก

96- แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปรานความรักใคร่แก่พวกเขา

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search