skip to Main Content
คำกล่าวหนึ่งที่จะเป็นเสบียงสู่สวนสวรรค์
17 ตุลาคม 2019

คำกล่าวหนึ่งที่จะเป็นเสบียงสู่สวนสวรรค์

เป็นขุมคลังหนึ่งในสวนสวรรค์     “มีรายงานจากอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวแก่ฉันว่า      ท่านจงกล่าวคำว่า “ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ” ให้มากๆ เพราะคำนี้เป็นขุมคลังหนึ่งในบรรดาขุมคลังของสวรรค์” (บันทึกโดย อิมาม อัตติรมิซีย์) “ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ”      “ไม่มีพลังอำนาจใดๆ ที่บันดา…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search