skip to Main Content
อัลลอฮฺทรงคุ้มครองผู้ศรัทธา
24 กันยายน 2019

อัลลอฮฺทรงคุ้มครองผู้ศรัทธา

11. ทั้งนี้เพราะว่าอัลลอฮ.เป็นผู้ทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธา และแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธาไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา (*1*) (1) สำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นอัลลอฮ. แก่บรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีว่า ในวันกิยามะฮ.พระองค์จะให้พวกเขาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ที่มีลำน้ำไหลผ่าน ณ เบื้องล่าง ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นในโลกดุนยามีความห่วงใยอยู่กับเรื่องปากท้องและคว…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search