skip to Main Content
พูดอย่างไรให้จับใจคน (อัลกุรอ่านบอกไว้)
22 ธันวาคม 2017

พูดอย่างไรให้จับใจคน (อัลกุรอ่านบอกไว้)

พูดอย่างไรให้จับใจคน (อัลกุรอ่านบอกไว้) 1.พูดความจริง 2.พูดด้วยความยุติธรรม 3.พูดพอประมาณ 4.พูดเชิงบวก 5.พุดด้วยความไพเราะ 6.พูดอย่างอ่อนโยน 7.พูดอย่างลุ่มลึก 8.พูดอย่างงดงาม 9.พูดด้วยความนุ่มนวล 10.พูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์ 11.พูดด้วยความอ่อนน้อม 12.พูดด้วยความกล้าหาญ มั่นใจ 13.พูดปราศจากการโกหก      

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search