skip to Main Content
แค่บ้านของคุณก็เพียงพอแล้ว
15 มกราคม 2020

แค่บ้านของคุณก็เพียงพอแล้ว

ในศาสนาของเรา คำว่า “การปลีกตัวออกห่าง” นั้นมีความหมายพิเศษ ซึ่งหมายถึง การหลีกห่างจากความชั่วและบรรดาผู้กระทำผิด และการทำตัวให้ไกลจากกลุ่มคนที่ไร้สาระ เมื่อคุณปลีกตัวเองออกจากความชั่วร้ายเช่นนี้ คุณก็จะมีโอกาสทำความเข้าใจ ไตร่ตรอง และเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนแห่งความรู้ เมื่อคุณปลีกตัวเองออกจากสิ่งต่าง ๆ ที่หันเหคุณออกจากการเชื่อฟังอัลลอฮฺ ก็เท่ากับว…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ