skip to Main Content
กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ
10 สิงหาคม 2017

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ   เว็ปไซดข่าว Middle East Monitor รายงานว่า คณะกรรมการพิเศษของกระทรวงศาสนาอิสลามในนครเยรูซาเล็มได้รายงานว่า ทหารอิสราเอลได้ทำลายเอกสารทางประวัติศาสตร์บางส่วนรวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวก และ ห้องสมุด ได้รับความเสียหาย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีรายงานการสูญหายของเอกสารทางประวัติศาสตร…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search