skip to Main Content
ความอดทนเป็นสิ่งที่สวยงาม
8 กรกฎาคม 2020

ความอดทนเป็นสิ่งที่สวยงาม

บรรดาผู้เผชิญกับความยากลำบากด้วยท่าทีเข้มแข็งและอดทนอดกลั้นนั้นเป็นคนส่วนน้อย แต่หากคุณหรือฉันจะไม่อดทน แล้วเราจะทำ? คุณมีทางเลือกอื่นหรือ? คุณมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการอดทนไหม?           ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ คือคนที่ฝ่าข้ามมหาสมุทรแห่งอุปสรรคและความยากลำบาก ก่อนที่จะบรรลุถึงความสำเร็จขั้นสุดท้าย พึงรู้เถอะว่าทุกครั้งที่คุณหลีกหนีความ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search