skip to Main Content
ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนงานศาสนา
24 กันยายน 2019

ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนงานศาสนา

7. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุน (ศาสนาของ) อัลลอฮ. พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง (*1*) (1) คือสนับสนุนศาสนาของพระองค์ ร่อซูลของพระองค์ และบรรดามุอ.มินแล้ว พระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าให้มีชัยชนะเหนือศัตรูและจะให้พวกเจ้ามีความหนักแน่นอดทนในสนามรบ

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ