skip to Main Content
บริจาคในสิ่งที่ดี
31 กรกฎาคม 2019

บริจาคในสิ่งที่ดี

267.และพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาสิ่งที่เลวจากมันมาบริจาค ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าเองก็มิใช่จะเป็นผุ้รับมันไว้(*3*) (3) คือถ้าสมมติว่า พวกเจ้าเองเป็นผู้จะได้รับสิ่งเลวดังกล่าวแล้ว พวกเจ้าก็จะไม่รับ เพราะความเลวของมัน นอกจากจะหลับตารับเท่านั้น  

อ่านต่อ
Back To Top
Search