skip to Main Content
ผูู้ทรงรอบรู้
23 กันยายน 2019

ผูู้ทรงรอบรู้

78. “พวกเขามิได้รู้ดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ความเร้นลับของพวกเขา และการพูดซุบซิบของพวกเขา และแท้จริงอัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงรอบรู้ในซึ่งสิ่งเร้นลับทั้งหลาย”

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search