skip to Main Content
อดทนอดกลั้น
24 กันยายน 2019

อดทนอดกลั้น

25. และผู้ใดในหมู่พวกเต้าไม่สามารถมีกำลัง(*1*)ที่จะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระที่มีศรัทธาได้ก็จงแต่งงานกับเด็กสาว(*2*)ของพวกเจ้าที่เป็นผู้ศรัทธาในหมู่ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง(*3*) และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งที่ในการศรัทธาของพวกเจ้าบางคนในหมู่พวกเจ้านั้นมาจากอีกบางคน(*4*) ดังนั้นจงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติจากผู้เป็นนายของพวกนาง และจงให้แก่พว…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search