skip to Main Content
อย่าล้ำหน้าอัลลอฮฺและรอซูล
24 กันยายน 2019

อย่าล้ำหน้าอัลลอฮฺและรอซูล

1. โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ! พวกเจ้าอย่าได้ล้ำหน้า (ในการกระทำใด ๆ) เมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ (*1*) พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ (1) คืออย่าได้เสนอแนะกิจการใด ๆ ขึ้นมาเทียบเคียงหรือเหนือกว่าคำตรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา และคำกล่าวของร่อซูลของพระองค์ ไม่ว่าข้อเสนอนั้น ๆ จะเป็นเรื่องส่วนตัว การดำเ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search