skip to Main Content
ตักเตือนเชิญชวนผู้คน
23 ตุลาคม 2019

ตักเตือนเชิญชวนผู้คน

อัลลอฮฺไม่ได้แต่งตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษาตัดสินคนอื่น แต่อัลลอฮฺแต่งตั้งให้เราเป็นผู้ที่เชิญชวนคนอื่นต่างหาก . #ชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search