skip to Main Content
ศึกษากุรอานเพื่อเพิ่มพูนศรัทธา
18 พฤศจิกายน 2019

ศึกษากุรอานเพื่อเพิ่มพูนศรัทธา

2. “แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้น คือ ผู้ที่เมื่ออัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้นแล้ว หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา โองการเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา และแด่พระเจ้าของพวกเขานั้น พวกเขามอบหมายกัน”

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search