skip to Main Content
แนวทางที่เที่ยงตรง
29 กรกฎาคม 2019

แนวทางที่เที่ยงตรง

51. แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือ พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน ดังนั้น จงอิบาดะฮ์(*1*) ต่อพระองค์เถิด นี้แหละคือทางอันเที่ยงตรง (1) หมายถึงการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ และปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์โดยหวังในความกรุณาของพระองค์เท่านั้น  

อ่านต่อ
Back To Top
Search