skip to Main Content
ปาเลสไตน์เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การห้ามอาวุธเคมีแล้ว – สำนักข่าวไวท์
24 พฤษภาคม 2018

ปาเลสไตน์เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การห้ามอาวุธเคมีแล้ว – สำนักข่าวไวท์

ปาเลสไตน์เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การห้ามอาวุธเคมีแล้ว กลุ่มสังเกตการณ์นานาชาติรายงานเมื่อวันพุธ (23 พ.ค. 61) ว่า ปาเลสไตน์ได้มอบภาคยานุวัติสาร (Instrument of Accession) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention - CWC) ให้สหภาพยุโรป (EU) แล้ว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะยกสถานะของปาเลสไตน์ในด้านการทูตระหว่างประเทศ องค์การห…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ