skip to Main Content

น้ำตาลูกผู้ชาย ไม่ได้บ่งบอกถึงความอ่อนแอพ่ายแพ้เสมอไป เพราะท่านนบี ร้องไห้ในละหมาด และในขณะที่ท่านอ่านอัล-กุรอ่าน
.
#อ.บุคอรี อัลการีมี

น้ำตาลูกผู้ชายไม่ได้บ่งบอกถึง ความอ่อนแอเสมอไป

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ