White Channel

แท้จริง เราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน…

และแท้จริงเราได้ให้พวกเจ้า

มีที่พำนักอยู่ในแผ่นดิน

และเราได้ให้แก่พวกเจ้า

ซึีงเครื่องยังชีพทั้งหลายในผืนแผ่นดินนั้น

แต่ส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั่นที่ขอบคุณ

( อัลอะอฺร็อฟ 7:10 )

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ