skip to Main Content

SOUTH : TK Nara ร่วมกับ Trash Hero Pattani และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรม “แยกแยะขยะจะไม่เยอะ” …
.
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้จัดกิจกรรม “แยกแยะขยะจะไม่เยอะ” ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในรูปแบบ On site ณ หาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส โดยมีคุณราพีดา ลติฟีปุตรา ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ได้กล่าวถึงรายละเอียดและความสำคัญของการจัดกิจกรรมอันนำมาซึ่งความยั่งยืนของทัศนียภาพของหาดนราทัศน์อันเป็นสาธารณสมบัติที่สำคัญของประชาชนนราธิวาสทุกคน การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณปฏิญญา อารีย์ ผู้ประสานงาน Trash Hero Pattani และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อธิบายถึงความแตกต่างของขยะประเภทต่าง ๆ รวมถึงการแยกประเภทของขยะเพื่อให้ง่ายต่อการ Recycle
.
นอกจากการอธิบายให้ความรู้เรื่องของประเภทของขยะแล้วยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของหาดนราทัศน์ โดยได้แบ่งกลุ่มเพื่อแข่งขันการเก็บขยะบริเวณรอบหาดนราทัศน์ จำนวน 5 ทีม จาก 3 โรงเรียนดังนี้
.
1. โรงเรียนบ้านนากอ
2. โรงเรียนนราธิวาส
3. โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
.
การจัดกิจกรรมครั้งนี้อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสมีการจัดกิจกรรม “TK mobile library” เป็นกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการให้และขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ดี ๆ แก่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสที่ได้มาพักผ่อนและท่องเที่ยว ณ หาดนราทัศน์ เพื่อการส่งเสริมการศึกษาผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสในด้านการกระจายโอกาสทางด้านการศึกษา และมีการรวบรวมสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะกับประชาชนทุกช่วงวัย รวมถึงสามารถเข้าถึงการบริการของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้อย่างสะดวกอีกด้วย
.
ขอบคุณ
#กิจกรรมดีๆTKจัดให้
#อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
.
TK Nara
Trash Hero Pattani
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

TK Nara ร่วมกับ Trash Hero Pattani และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรม “แยกแยะขยะจะไม่เยอะ”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ