skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
อัลลอฮฺจะทรงยกระดับของคุณ ด้วยความอดทน

 

ตลอดเวลาทั้งชีวิต จะมาพร้อมกับความสุข ความทุกข์ ความเศร้า

จงเรียนรู้ที่จะอดทน เมื่อพบเจอกับความโศกเศร้า

และจงเรียนรู้ที่จะขอบคุณ เมื่อพบเจอกับความสุข

อัลลอฮฺจะตอบแทนคุณ และจะยกระดับสถานะของคุณ

Mufti Ismail menk

อัลลอฮฺจะทรงยกระดับของคุณ ด้วยความอดทน

Back To Top
×Close search
Search