skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ความทุกข์ทรมานของชาวนรก

50. และชาวนรกได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด(*1*)

(1) เพราะพวกเขากำลังกระหายน้ำเหลือเกินเนื่องจากความร้อนจากไฟนรก

ความทุกข์ทรมานของชาวนรก

Back To Top
×Close search
Search