skip to Main Content

โอ้!บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย

จงอย่าให้การบริจาคของพวกเจ้าไร้ผล

ด้วยการลำเลิก และการก่อความเดือนร้อน

(อัลกอเราะฮฺ : 264)

อย่าให้การบริจาคของพวกเจ้าไร้ผล…

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ