skip to Main Content

‘ถ้าท่านทำตัวอยู่ในจุดที่ พ่อแม่จะสั่งสอนที ก็เกรงใจ ก็ให้รู้เถิดว่า ท่านเป็นผู้เนรคุณ’
.
#คุณครูขนมปัง

อย่าเป็นผู้ที่เนรคุณต่อพ่อแม่

Back To Top
×Close search
Search