skip to Main Content

UPDATE : ชาวกาซ่านำเศษซากตึก ผสมเป็นบล็อกซีเมนต์เพื่อก่อสร้างบ้านใหม่
.
เนื่องจากบ้านเรือนถูกอิสราเอลทิ้งระเบิดทำลาย กลายเป็นเศษซากปรักหักพัง ชาวกาซ่าต้องคิดหาวิธีรีไซเคิลเศษหินหรืออิฐจำนวนมากที่ทิ้งไว้เบื้องหลังนี้ โดยการนำมาผสมเป็นบล็อกซีเมนต์ หรืออิฐบล็อกสำหรับการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านที่ถูกทำลาย
.
QudsNen
.
#ขุนคมคำ

UPDATE : ชาวกาซ่านำเศษซากตึก ผสมเป็นบล็อกซีเมนต์เพื่อก่อสร้างบ้านใหม่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ