skip to Main Content

http://https://youtu.be/tjxyAtBB32M

การที่เรากล่าวคำอุทาน อัลลอฮฺ ตอนเรารำคาญหรือไม่พอใจกล่าวอย่างนี้สมควรหรือไม่

Back To Top
×Close search
Search