skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix

http://https://youtu.be/tjxyAtBB32M

การที่เรากล่าวคำอุทาน อัลลอฮฺ ตอนเรารำคาญหรือไม่พอใจกล่าวอย่างนี้สมควรหรือไม่

Back To Top
×Close search
Search