skip to Main Content

เราจะบอกชีอะฮฺไม่ใช่อิสลามได้หรือเปล่าเพราะบางกลุ่มเช่น ซัยดียะฮฺคล้ายคลึงกับซุนนะฮฺ ท่านถามอิสลามตอ

เราจะบอกชีอะฮฺไม่ใช่อิสลามได้หรือเปล่าเพราะบางกลุ่มเช่น ซัยดียะฮฺคล้ายคลึงกับซุนนะฮฺ

Back To Top
Search