skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
What To Do

What to do


สิ่งที่ควรทำในวันศุกร์

1.ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว  2.อ่านซูเราะตุ้ลกะฮฟฺ

3.กล่าวสรรญเสริญท่านนบี  4.แสวงหาดุอาอฺที่ถูกตอบรับ

Back To Top
×Close search
Search