skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ในเมื่อเราอยู่ในที่ที่ไม่สบายใจหรือไม่ปลอดภัยเราจะอ่านอายะอฺกุรซีเรื่อยๆได้ไหม

ในเมื่อเราอยู่ในที่ที่ไม่สบายใจหรือไม่ปลอดภัยเราจะอ่านอายะอฺกุรซีเรื่อยๆได้ไหม

Back To Top
×Close search
Search