skip to Main Content

สุลต่านฮัยษัม ผู้นำคนที่10 แห่งรัฐสุลต่านโอมาน?

เจ้าชายฮัยษัม บิน ฏอริก อาล สะอีด เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านพระองค์ที่ 10 ของรัฐสุลต่านโอมาน หลังอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านกอบูส บิน สะอีด อาล สะอีด เสด็จสู่พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

พระราชประวัติโดยสังเขปในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัยษัม ปัจจุบันทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ.1954 ที่เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ทรงสำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดในสหราชอาณาจักรในปี 1979

พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในเชื้อพระวงศ์ตระกูลสะอีด เคยดำรงตำแหน่งทางการทูต, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรดกและวัฒนธรรม ซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมโอมาน เมื่อเร็วๆ นี้

สุลต่านฮัยษัมเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และก่อนหน้านั้นเป็นเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศ

พระองค์ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และเป็นนายกสมาคมฟุตบอลโอมานคนแรกอีกด้วย

 

สุลต่านฮัยษัม ผู้นำคนที่10 แห่งรัฐสุลต่านโอมาน

Back To Top
×Close search
Search